Судска наплата потраживања

Правни послови, наплата потраживања на основу правноснажних судских одлука и веродостојних исправа,
као и искључива надлежност за наплату потраживања комуналних и сличних услуга . Медијацију, односно посредовање у мирном решењу спорова између странака у целој грађанскоправној материји.

Заједно са нашим сарадницима можемо Вам у потпуности помоћи у наплати потраживања.

Ko су јавни извршитељи ?

„Јавни извршитељ“ означава физичко лице које именује министар надлежан за правосуђе да у статусу службеног лица спроводи извршење у границама решења о извршењу и да врши друга овлашћења која су му овим законом поверена

Наши клијенти