Прва продаја непокретности – и то

двоетажног стана број 9, на првом спрату и поткровљу, укупне фактичке корисне површине 138 м 2, гаражног места бр. 13 у подруму, површине 35,02 м 2 и заједничке просторије у подруму површине 16,47 квм и које се налазе у објекту који се гради у улици Новопројектованој бб ( сада у ул. Михаила Аврамовића бр. 48 ) у Београду у оквиру зоне Б 1, целина Лисичји поток, на грађевинској парцели 60-2, кат. парц. бр. 21647/8 КО Савски венац.

Утврђена вредност, односно процењена вредност напред наведене непокретности на дан процене 21.12.2018. године која се продаје и која је ближе описана у ставу I закључка износи 20.128.000,00 динара, стим што почетна цена непокретности на првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности у смислу одредбе чл. 178 ст. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу.

ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 05.04.2019. године у 11:00 часова у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића бр. 7/2/2 у Београду-Звездари.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности омогући ће се разгледање непокретности дана 03.04.2019. године у периоду од 14:00 до 15:00 часова, уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34, 060/3605-140 или на маил: protic.nemanja@gmail.com

Утврђена вредност 20.128.000,00 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 605/2018“.

контакт особа:
011/254-68-34,
060/3605-141
маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…

Фотографије …