Друга продаја непокретности – и то

4/12 станова број 1 и број 2 у згради, катастарски број 1 и станова број 3 и број 4 у згради катастарски број 3, на парцели број 3691 К.О.Врачар, а што на лицу места представља проширени стан број 1 кроз приземље и поткровље у уличном делу зграде катастарски број 1 ( први десно од улице ), са припадајућом шупом у згради катастарски број 2 и заједничким коришћењем дворишта.

Предметна непокретност се налази у Шуматовачкој улици, кућни број 88, зграда кућни број 88 постављена је на регулационој линији Шуматовачке улице, а у стан број 1 улази се из заједничког дворишта. Битно је напоменути да сувласнички извршног дужника од 4/12 идеалних делова станова број 1 и број 2 у згради катастарски број 1 и станова број 3 и број 4 у згари катастарски број 3 је опредељен као стан број 1 у уличном делу зграде катастарски број 1, а који је накнадно проширен у поткровљу, све укупне корисне површине 91 м2.

Утврђена вредност, односно процењена вредност 4/12 станова број 1 и број 2 у згради, катастарски број 1 и станова број 3 и број 4 у згради катастарски број 3, на парцели број 3691 К.О. Врачар, а што на лицу места представља проширени стан број 1 кроз приземље и поткровље у уличном делу зграде катастарски број 1 ( први десно од улице ), са припадајућом шупом у згради катастарски број 2 и заједничким коришћењем дворишта износи 12.187.990,00 динара.

Почетна цена непокретности на другом јавном надметању износи 50% од процењене вредности у смислу одредбе чл. 178 ст. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу.

ДРУГО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 03.04.2019. године у 15:00 часова у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића V улици Марка Орешковића бр. 7/2/2 у Београду-Звездари.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности омогући ће се разгледање непокретности дана 01.04.2019. године у периоду од 13:00 до 14:00 часова, уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34, 060/3605-140 или на маил: protic.nemanja@gmail.com

Утврђена вредност 12.187.990,00 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 208/2018“.

контакт особа:
011/254-68-34,
060/3605-141
маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…

Фотографије …