Прва продаја непокретности  и то зграде пословних услуга-део производно пословни објекат број зграде 1, у ул. Ташка Начића бр. 5 б, на катастарској парцели број 540/2, са несметаним прилазом предметном објекту и правом употребе земљишта на катастарској парцели број 540/2 КО Земун Поље и 22 м2 земљишта на катастарској парцели број 540/1 КО Земун Поље, укупне површине објекта 1.663,00 м2 у укупном износу од 79.903.824,00 динара.

 Вредност непокретности, утврђена је у износу 79.903.824,00 динара, на првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности, а на другом надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана  06.12.2018. године у 15:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7 у Београду. други спрат. стан број 2.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да у прикладно време разгледају предметну непокретност а на основу писменог предлога.

Утврђена вредност  79.903.824,00 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 311/2016“.

 

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…