Прва продаја непокретности – и то

стана број 10 ( двособан стан ), корисне површине 74 квм, који се налази на
III спрату зграде, у ул. Булевар Војводе Мишића бр. 29 у Београду, постојеће на кат. парц. бр. 10741/1 К.О. Савски Венац, који уписан у лист непокретности број 2754 КО Савски венац, који је сувласништво извршног повериоца Јасмине Поповић из Београда и Радивоја Поповића из Београда са по 1/2 идеална дела.

Утврђена вредност, односно процењена вредност напред наведене непокретности која се продаје као целина износи 11.726.550,00 динара, а почетна цена непокретности на првом јавном надметању износи 70% од процењене вредности у смислу одредбе чл. 178 ст. 1 Закона о извршењу и обезбеђењу.

ПРВО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ одржаће се дана 07.03.2019. године у 11:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7 у Београду. други спрат. стан број 2.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности омогући ће се разгледање непокретности дана 04.03.2019. године у периоду од 15:00 до 16:00 часова, уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34, 060/3605-140 или на маил: protic.nemanja@gmail.com

Утврђена вредност 11.726.550,00 динара, јемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 4/2018“.

контакт особа:
011/254-68-34,
060/3605-141
маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…

Фотографије …