Друга продаја непокретности – и то пословног простора за који није утврђена делатност, на адреси у ул. Живојина Лукића Вајара бр. 14, приземне спратности, бр. зграде 1, број улаза 14, број посебног дела 1, површине 29 м2, који се налази на КП 6721/13 уписан у лист непокретности бр. 4658 КО Нови Београд.

 Утврђена  вредност некретнине је 4.144.000,00  динарана првом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана 03.12.2018. године у 15:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7, стан број 2.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности омогући ће се разгледање непокретности дана 30.11.2018. године у периоду од 15:00 до 16:00 часова. уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34, 060/3605-140 или на маил: protic.nemanja@gmail.com

Утврђена вредност  4.144.000,00 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 358/2018“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…

 Фотографије непокретности…