Друга поновљена продаја непокретности – и то двоипособног стана бр.37, корисне површине 75,5м2, на VII спрату, улаз к. бр. 33-ламела 1, стамбеног објекта к. бр. 33-39, у ул. Браће Срнић у Београду п+8+пк, насеље Медаковић III, на седмом спрату постојеће на кат. парцели бр. 75/3 и уписано у ЛН бр.1962 КО Звездара.

Утврђена  вредност некретнине је 10.167.780,00 динарана другом надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана 27.11.2018. године у 10:00 часова усменим и јавним надметањем у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7, стан број 2.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности омогући ће се разгледање непокретности дана 26.11.2018. године у периоду од 15:00 до 16:00 часова, уз претходну најаву јавном извршитељу на телефон 011/254-68-34, 060/3605-140 или на емаил protic.nemanja@gmail.com.

Утврђена вредност  10.167.780,00 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ 963/2017“.

 

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…