Друга продаја непокретности – и то

1   ) целокупног земљишта на катастарској парцели број 3274 К.О. Сланци укупне површине 1.602,00 м2 износи 1.042.902,00 динaра и

2 ) ½ идеалних делова земљишта на катастарској парцели број 1436 К.О.  Сланци, укупне површине 1.427,00 м2 износи 590.778,00 динара.

У укупном  износу од 1.633.680,00 динара.

Тржишна вредност целокупног земљишта на катастарској парцели број 3274 К.О. Сланци укупне површине 1.602,00 м2 износи 1.042.902,00 динaра, а тржишна вредност ½ идеалних делова земљишта на катастарској парцели број 1436 К.О. Сланци, укупне површине 1.427,00 м2 износи 590.778,00 динара и исте се могу продавати као одвојене целине.

На другом надметању почетна цена износи 30% од процењене вредности.

30.10.2018. године у 14:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7 у Београду. други спрат. стан број 2.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да у прикладно време разгледају предметне непокретности, а на основу писменог предлога.

Утврђена вредност  1.633.680,00 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број И И 162/2015“.

 

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…

Фотографије непокретности…