Прва продаја непокретности  и то стана на делу катастарске парцеле број 929/2, површине 484 м2 КО Кнежевац, на којој је извршни дужник сувласник са уделом од 30/484 на кат. парцели 929/2, површине 481 м2, пашњак 3. класе и кат. парцели 929/2, површине 3 м2, землзиште под делом зграде у улици 21 Кнежевац 13 у Београду, Раковици, уписано у лист непокретност број 3180 КО Кнежевацу укупном износу од 248.635,17 динара.

 Вредност непокретности утврђена је у износу од 248.635,17 динара,на првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности, а на другом надметању почетна цена не може бити нижа од 30% од процењене вредности.

Продаја ће се одржати дана  30.10.2018. године у 11:00 часова, у канцеларији Јавног извршитеља Немање Протића у улици Марка Орешковића број 7 у Београду. други спрат. стан број 2.

Заинтересованим лицима за куповину непокретности дозволиће се да у прикладно време разгледају предметну непокретност а на основу писменог предлога.

Утврђена вредност  248.635,17 динарајемство износи 10% од утврђене вредности и уплаћује се на рачун  бр: 330-4011814-19, који се води код банке „Credit Agricole Srbija AD.Novi Sad“,са напоменом „јемство за учествовање у јавном надметању у предмету пословни број ИИ ПОМ 41/2014“.

контакт особа:

011/254-68-34,

060/3605-141

маил: protic.nemanja@gmail.com

Детаљније о јавној продаји…

Фотографије непокретности…