ЗАКОН О ПАРНИЧКОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН О ХИПОТЕЦИ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УРЕђЕЊУ СУДОВА

ЗАКОН О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

НАКНАДЕ ИЗВРШИТЕЉА